Reklamacja

WARUNKI REKLAMACJI

 1. Ilekroć w niniejszej sekcji jest mowa o Kupującym uprzywilejowanym, należy przez to rozumieć konsumenta w rozumieniu ustawy kodeks cywilny („Konsument”) lub – dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. - osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego („Przedsiębiorca uprzywilejowany”).
 2. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny.
 4. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną lub pisemnie na adres Sprzedawcy wskazany w Sklepie.
  • - złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • - przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
  • - żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
  • - żądać usunięcia wady.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Konsument w razie potrzeby jest zobowiązany, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres Plac Mirowski 1/36, 00-138 Warszawa.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 7. W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  • - co do zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  • - co do zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  • - bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów,
  • - Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks.

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI:

 1. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi względem Przedsiębiorcy uprzywilejowanego jest wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Przykładowy wzór formularza reklamacji zawarty jest: Pobierz PDF


Zwroty

 1. Ilekroć w niniejszej sekcji jest mowa o Kupującym uprzywilejowanym, należy przez to rozumieć konsumenta w rozumieniu ustawy kodeks cywilny („Konsument”) lub – dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. - osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego („Przedsiębiorca uprzywilejowany”).
 2. Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Prawo to nie przysługuje podmiotom innym niż Kupujący uprzywilejowany.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia:Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną). W tym celu Kupujący uprzywilejowany może, ale nie musi skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.
  • - w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;
  • - w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;
  • - w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych – od dnia zawarcia tej umowy.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Kupujący uprzywilejowany powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 7, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Kupującego uprzywilejowanego o jego odstąpieniu od umowy sprzedaży.
 6. Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu tylko koszt dostawy towaru do Kupującego uprzywilejowanego, w wysokości odpowiadającej najtańszemu, zwykłemu, oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostawy towaru.
 7. Bezpośrednie koszty odesłania zwracanego towaru do Sprzedawcy pokrywa Kupujący uprzywilejowany.
 8. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Plac Mirowski 1/36, 00-138 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 11. Kupujący uprzywilejowany odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Brak prawa odstąpienia od umowy:

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa powyżej, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:
  • - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • - w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • - o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • - o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Przykładowy formularz odstąpienia od umowy: Pobierz PDF

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ENTER SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Plac Mirowski 1/36, 00-138 Warszawa
adres e-mail: sklep@akcesoriamarket.pl

- Ja/My(*) ..................................................................... niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.